ONS KOMPAS

Ons team wil graag betekenisvolle herinneringen maken voor onze leerlingen. We hebben een rotsvast vertrouwen in ons verhaal. We zijn flexibel, want de toekomst is soms onzeker en we passen ons onderwijs aan zodra de behoeften van onze leerlingen veranderen. In één ding zijn we niet zo flexibel. Onze waarden, die liggen vast en die veranderen eigenlijk nooit. Het is de basis an ons onderwijs. Elke dag weer.

 

Missie

Basisschool de Regenboog is een school, waar kinderen zich spelend en lerend kunnen ontwikkelen. We bieden eigentijds onderwijs waarbij aan de totale ontwikkeling van elke leerling en teamlid wordt gewerkt. We hebben respect voor authenticiteit en diversiteit. We zijn betrokken naar elkaar, bij het eigen leerproces, het proces in de klas en alles in en rondom de school. Onze slogan is: Samen maken we elkaar sterker.

GROEI
Onze school ziet kinderen als talentvolle, nieuwsgierige, creatieve wezens. Die groeien zodra ze het vertrouwen krijgen van de mensen om hen heen. Die het goed doen binnen hun eigen vermogen. Natuurlijk laten we kinderen wel nadenken over de keuzes die ze maken. Dat helpt ze alleen maar in hun persoonlijke ontwikkeling.

WELBEVINDEN
Wij gaan uit van wat een kind nodig heeft. Het is fijn om daarover te praten met het kind, met zijn of haar ouders, met vrienden of vriendinnen. Samen weten we meer. We maken hiervoor een groeimap. Zodat we zichtbaar maken welke leerstappen onze kinderen hebben gezet en waar ze nog in mogen groeien. In de driehoekgesprekken met ouder-kind-leerkracht komt de groeimap ook weer aan de orde.

BETROKKEN
We richten ons onderwijs zo in dat we uitgaan van het lerende kind. We zetten het kind op de eerste plek. Onze school baseert het onderwijs op wetenschappelijke inzichten die ons vertellen hoe kinderen leren en vooral wat kinderen motiveert om te leren. Zodat geen enkel kind buiten de boot valt. Want ja, gelukkige kinderen hebben plezier en zijn gemotiveerd om te leren. We stimuleren zo dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces. De wereld is echter groter dan henzelf en daarom leren we onze kinderen ook betrokken te zijn bij het welzijn van de mensen om hen heen.

EIGENAARSCHAP
Elk kind is eigenaar van zichzelf. Dat klinkt logisch natuurlijk. Van kleins af aan roept een kind ‘zelluf doen’. En het straalt als iedereen het ziet en het ook gelukt is. Leren doe je soms in je eentje, vaker met anderen. Omdat kinderen sociale wezens zijn en het fijn is om samen een toffe klus te klaren. Bij onze school leer je dat je ook afhankelijk bent van elkaar én dat je daarin je eigen verantwoordelijkheid kent. Onze kinderen zijn ook actief in het project ‘gedrag in en om de school’. Zo leren we samen onze school netjes te houden, ruimen we onze rommel op en zorgen we voor rust in de school zodat iedereen fijn kan werken. Samen leren van én met elkaar. Eigenaarschap tonen dus.
 

Visie

Wanneer onze leerlingen De Regenboog verlaten, zijn het leerlingen die door middel van toekomstgerichte vaardigheden goed in de huidige en veranderende wereld kunnen functioneren. Onze leerlingen zijn betrokken bij hun eigen leerproces en zijn gemotiveerd om aan hun ontwikkeling te werken. Ze hebben zicht op welke basisvaardigheden ze beheersen, weten waaraan ze willen werken en nemen initiatieven om hier aan te werken. Ze leren kritisch te kijken en te denken. Ze hebben (of nemen) meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Het zijn zelfstandige, autonome nieuwsgierige, onderzoekende denkers en doeners.
 

​Pijlers voor ons onderwijs:

Basisvaardigheden taal (lezen en schrijven) en rekenen
Deze vaardigheden zijn de basis voor de verdere ontwikkeling van kinderen op school en bepalen in grote mate het succes van kinderen in hun verdere leven.

Wereldburgerschap
Opleiden tot wereldwijze, kritische denkers. Samen met elkaar werken aan een betere wereld; leerlingen ontwikkelen tot zelfbewuste, kritische burgers. Hiervoor is kennis nodig van wereldoriëntatie, talen, maatschappijleer, filosofie en cultuur. We bieden deze vakken aan in samenhang.

Toekomstgerichte vaardigheden
In ons onderwijs willen we aandacht besteden aan houding en vaardigheden die leerlingen voorbereiden en toerusten op een veranderende wereld. We werken in ons aanbod aan: logica, abstract denken, nieuwsgierig denken, innovatief denken en creatief denken. We willen leerlingen ruimte geven in hun eigen ontwikkeling, om vanuit eigen ideeën en interesses aan een thema te werken. Verder willen we leerlingen leren hun activiteiten te plannen, leren samen te werken en leren initiatieven te nemen in hun eigen leerprocessen.

Gezondheid
Sport, beweging, voeding, gedrag en expressie. We besteden op school aandacht aan een gezonde school. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen bewegen en sporten. De school is een plaats waar leerlingen ervaringen kunnen opdoen zoals sportiviteit, omgaan met tegenslagen, leren doorzetten, goed met elkaar om leren gaan, grenzen verleggen, het naleven van regels en afspraken. Een gezonde levenswijze aanleren. Kortom een gezonde geest in een gezond lichaam.Basisschool de Regenboog is een school, waar kinderen zich spelend en lerend kunnen ontwikkelen. We bieden eigentijds onderwijs waarbij aan de totale ontwikkeling van elke leerling en teamlid wordt gewerkt. We hebben respect voor authenticiteit en diversiteit. We zijn betrokken naar elkaar, bij het eigen leerproces, het proces in de klas en alles in en rondom de school.