Algemene info


Schooltijden
Graag willen wij met de lessen om 8.45u. Er klinkt dan geen bel, maar het is fijn als alle kinderen dan in de klas zijn en de ouders vertrekken. Wilt u daar a.u.b. rekening mee houden. Als uw kind ziek is of om een andere reden niet of later naar school komt, dan laat de ouder ons dat mondeling of schriftelijk even weten. Dat mag het kind niet zelf doen.
 
Pauzehapje
Kinderen mogen een pauzehapje meebrengen naar school: graag in de daarvoor bestemde bak zetten. Wilt u ook rekening houden met de schoolafspraken hierover. Zie de schoolgids. De eigen beker cq. bakje moet elke dag weer mee naar huis.
 
Gymnastiek
Op woensdagochtend gymmen de kinderen in De Haspel. Zij krijgen gymles van juffrouw Ilse. Gymschoenen, gymkleding en douchen na de gymlessen is verplicht, tenzij de ouders mondeling of schriftelijk laten weten dat hun kind die dag beter niet kan douchen cq. gymmen. Spuitbussen of glas met deo/gel zijn niet toegestaan.
 
Website groep 7  
Op de website www.deregenboog-goirle.nl treft u allerlei informatie aan over groep 7: het huiswerk, foto's, nieuws, informatie over allerlei activiteiten en meer.
 
Klasbord
Op klasbord vindt u de meest recente informatie van groep 7. Hierop komen foto's, kunt u zich aanmelden als hulpouder voor activiteiten en komt allerlei belangrijke informatie te staan over de groep. De inlogcodes voor klasbord heeft uw kind in de eerste week van het schooljaar mee naar huis gekregen.
 
Nieuwsbegrip: methode voor begrijpend lezen
Wekelijks werkt de leerling aan een actuele tekst met opdrachten (en soms een filmpje). De teksten en opdrachten zijn uitgewerkt in verschillende niveaus en zijn erg aantrekkelijk voor de kinderen. De eerste weken oefenen we vooral met leesstrategieën.
Naast het werken aan vaardigheden en strategieën van begrijpend lezen, kunnen we met Nieuwsbegrip ook werken aan woordenschat.
 
Blits: methode voor studievaardigheden
Sinds dit jaar werken wij met Blits. Met deze methode werken we aan studievaardigheden. Hierbij kunt u denken aan een schema maken bij een tekst, een tabel of grafiek aflezen, de hoofdgedachte van een tekst bepalen, leren werken met een atlas, kaart en woordenboek, etc.
 
Estafette: methode voortgezet technisch lezen
Estafette maakt lezen weer leuk met passende en uitdagende teksten op elk niveau. Estafette verpakt alle leesdidactiek in instructies, gekoppeld aan leuke verhalen. Zo zijn alle oefeningen een voorbereiding op het met plezier lezen en beleven van teksten. Vooral het leesplezier staat bij de methode voorop.

Bij Estafette werken we met drie niveaugroepen:
Groep 1: de verlengde instructie groep. De leerlingen die lezen lastig en moeilijk vinden en waar het AVI-niveau niet op het juiste niveau is, krijgen na de basisinstructie ook een verlengde instructie.
Groep 2: de basisinstructie groep. Deze leerlingen lezen op het gewenste AVI-niveau maar hebben nog behoefte aan enige instructie.
Groep 3: de zelfstandige lezers. Deze leerlingen hebben al een hoger AVI-niveau en kunnen vrij zelfstandig aan de slag met uitdagende oefenstof.

Bij Estafette leren kinderen lezen met het fasemodel. Eerst leren kinderen correct te lezen. Daarna verhogen ze de leessnelheid om vlot en vloeiend te leren lezen. Specifieke leesmoeilijkheden worden eerst apart geoefend. Eerst goed, dan vlot.

Zelfstandig werken: taakbrief
Elke twee weken krijgen de leerlingen een nieuwe taakbrief. Het gaat daarbij veelal om leerstof, die de kinderen zelfstandig aan zouden moeten kunnen.
Voor veel kinderen is de taakbrief aangepast met extra taken, die aan het eind af moeten zijn. Dat kunnen rt-taken zijn, maar ook Levelwerktaken.
De kinderen bepalen zelf (gedeeltelijk) in welke volgorde ze de taken maken. Natuurlijk worden zij van tips voorzien. De meeste taken kijken de kinderen zelf na.
Tijdens de taakbrieftijden kan de leerkracht leerlingen helpen die extra begeleiding nodig hebben.
Normaal gesproken moet elk kind de taakbrief af kunnen krijgen. Is de taakbrief niet  voldoende af, dan krijgt uw kind deze taakbrief (zo mogelijk op vrijdag al) mee naar huis om één of meerdere taken thuis af te maken. Op de taakbrief staat of er taken nog thuis afgemaakt moeten worden. De leerkracht spreekt met het kind af wanneer deze taken ingeleverd moeten worden.
 
Taal Actief: methode voor taal en spelling
Dagelijks werken we in de groepen 4 tot en met 8 met de methode Taal Actief aan taal en spelling. 
Bij taal komen woordenschat en taal verkennen veelvuldig aan de orde, aangevuld met spreken & luisteren en schrijven.
Bij spelling ligt de nadruk op werkwoorden en niet-werkwoorden.
Aansluitend op het Opbrengstgericht Werken, bieden we taal en spelling op drie niveaus aan: drempelniveau (niveaugroep 1), basisniveau (niveaugroep 2) en verrijkingsniveau (niveaugroep 3).
De kinderen hebben een werkboekje voor spelling en taal. Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden om op de computer de leerstof in te oefenen.
De leerkracht gebruikt uitgebreide software voor het digitale schoolbord.
 
Wereld in getalen: methode voor rekenen
We werken met de methode Wereld in Getallen. Er zijn 4 instructielessen in de week, waarvan een projectles (meten/tijd/geld). De 5e les is een les waarbij de leerlingen zelfstandig aan hun taken werken en/of de leerkracht tijd heeft moeilijke onderdelen te herhalen. Dit kan klassikaal gebeuren of in een groepje.
 
Alle leerlingen werken standaard aan het basisniveau. Tijdens de zelfstandige verwerking, werken zij aan taken van hun eigen niveau: drempelniveau (niveaugroep 1), basisniveau (niveaugroep 2) en verrijkingsniveau (niveaugroep 3).
Als u thuis sommen wilt uitleggen aan uw kind, is het raadzaam om dat op dezelfde manier te doen als op school. Want tegenwoordig worden sommen vaak op een heel andere wijze inzichtelijk gemaakt dan vroeger het geval was! Vraag gerust op school hoe wij die sommen aanpakken!
Kinderen die de leerstof al heel goed beheersen, werken tijdens een aantal lessen zelfstandig met het Routeboekje en Levelwerk.
 
Geobas: methode voor aardrijkskunde en topografie
Sinds dit schooljaar werken we met Geobas als leidraad voor aardrijkskunde en topografie. In groep 7 staat Europa centraal. Tijdens de lessen aardrijkskunde leren de kinderen over wat zich afspeelt binnen Europa, zoals de grenzen, de munt en de handel. Per blok krijgen de kinderen een topografie toets. De eerste toets gaat over alle landen en hoofdsteden. Daarna wordt telkens ingezoomd op een aantal landen. De topografie past bij het deel van Europa waar uw kind op dat moment mee bezig is tijdens de lessen aardrijkskunde. Het is de bedoeling dat uw kind thuis leert voor deze toetsen.
 
RT-taken en/of Levelwerk
Aan de hand van de informatie uit groep 6 (uitslagen van de Cito-toetsen, rapporten en het doorspreken met de vorige leerkracht) heeft de leerkracht een plan gemaakt om kinderen die dat nodig hebben extra te begeleiden of uitdaging te bieden.
Tijdens de uitleg van de taakbrief krijgen de kinderen van groep 7 meteen te horen aan welke RT-taken of Levelwerktaken zij gaan werken. We starten daar zo snel mogelijk mee. Dat betekent ook dat uw kind een aangepaste taakbrief kan hebben.
Mocht u hierover nog vragen hebben, kom dan gerust bij de leerkracht om uitleg vragen.
 
Uitgangspunten voor RT-taken of Levelwerktaken zijn:
 • Afspraken die in groep 6 gemaakt zijn, lopen zo mogelijk in groep 7 door
 • Kinderen die op Cito E6-toets een D of E-score behaald hebben, werken daar grotendeels tijdens de taakbrief aan en in sommige gevallen krijgen zij ook RT-opdrachten voor thuis. Waar het nodig is, zullen deze kinderen ook extra ondersteund worden door de groepsleerkracht, evt. door Juffrouw Ilona.
 • Kinderen die een C-score op een bepaalde Cito E6-toets behaald hebben, kunnen ook RT-taken krijgen tijdens de taakbrief.
 • Kinderen die bij de laatste twee citotoetsen een A-score behaalden voor een bepaald vak, laten gedeeltelijk het normale lesprogramma los. Zij krijgen uitdagende opdrachten toebedeeld in de vorm van o.a. Levelwerk. Soms komen deze opdrachten in plaats van het gewone werk, soms zijn het extra taken. Zo werken deze kinderen bij rekenen met het zogenaamde Routeboekje.
  Uiteraard moeten deze "Levelwerkkinderen" tijdens de methodetoetsen wel goede resultaten blijven behalen. Zodra resultaten of werkhouding daar aanleiding toe geven, zal de leerkracht een aanpassing maken in de RT-taken of het Levelwerk.
Gebruik van de computer
De kinderen krijgen regelmatig opdrachten op de computer te verwerken: opdrachten voor taal, spelling, rekenen, topografie, internetopdrachten, werkstukken, etc.

Ook op andere manieren proberen we de kinderen computervaardigheden aan te leren: het openen en opslaan van documenten, gebruik van plaatjes in eigen teksten.
Helaas kunnen we op school maar beperkt bezig zijn met het aanleren van computervaardigheden. Als u kans ziet om uw kind thuis dit soort vaardigheden aan te leren/te laten oefenen, dan zal uw kind daar zeer veel profijt van hebben. Zowel op school als thuis, nu en de komende jaren!
Tekstverwerken wordt ook steeds belangrijker voor basisschoolleerlingen.
Niet verplicht uiteraard, maar wij raden u toch aan uw kind in groep 7 een typecursus te laten volgen. De komende jaren, ook in het voortgezet onderwijs, zal uw kind er veel aan hebben bij het maken van huiswerk en werkstukken.
 
Huiswerk
De kinderen zorgen voor een agenda, welke zij elke dag mee naar school nemen en weer terug mee naar huis. Om een goede planning te kunnen maken heeft een weekagenda de voorkeur. De leerkracht geeft bij het opgeven van huiswerk aan, hoe ze dit het beste in kunnen plannen. Elk kind leert en werkt natuurlijk anders, dus het is een advies. De meeste kinderen hebben dan wat sturing van hun ouders nodig, vooral in het begin. Huiswerk en toetsen worden minstens een week van tevoren opgegeven en in de agenda genoteerd. Het staat ook op het bord in de klas.

De kinderen krijgen dit schooljaar:
 • één boekenbeurt
 • één proefjeskring
 • één werkstuk
 • door het jaar heen: toetsen van aardrijkskunde, geschiedenis, topografie
 • elke week op donderdag huiswerk voor woordenschat/spelling en rekenen
 • elke week op maandag huiswerk voor nieuwsbegrip (computer taak)
Mocht uw kind het huiswerk niet af of bij hebben, dan wordt dit genoteerd. Na 3 keer het huiswerk niet af of bij hebben, wordt het na schooltijd op school gemaakt. Kinderen kunnen gedurende de week altijd bij de leerkracht vragen om uitleg als zij er niet uitkomen bij het huiswerk.
 
Op school werken we een aantal donderdagen aan een werkstuk, daarna maken de kinderen het thuis af. Het is wel erg belangrijk dat uw kind het werk steeds zowel op de harde schijf op school alsook op een usb-stick opslaat. Op donderdag moeten de kinderen alle werkstukspullen bij zich hebben. De usb-stick brengen de kinderen zelf mee.
Bij boeken/spreekbeurt en werkstuk ontvangt uw kind altijd een informatievel met instructies en tips.
 
Coöperatief leren
We proberen regelmatig diverse vormen van coöperatief leren in onze lessen te gebruiken. Hiermee willen we o.a. elkaar leren kennen, het samenwerken bevorderen en respect tonen voor elkaar. Kijk ook eens op de schoolwebsite.
 
Kanjertraining
We willen vooral kinderen ervan bewust maken hoe ze beter met zichzelf en de ander kunnen omgaan. In groep 7 werken we daarom met lessen uit het werkboek van de Kanjertraining en spelen we Kanjerspellen. Op de schoolwebsite vindt u hierover meer informatie.
 
Cito Entreetoets
Al een aantal jaar nemen we geen Cito Entreetoets af. Dit heeft te maken met de verandering van de Cito Eindtoets in groep 8. Deze toets is veranderd en wordt later in het jaar afgenomen, waardoor het voorspellende vermogen van de Entreetoets minder waarde heeft. Daarnaast halen we genoeg informatie uit ons leerlingvolgsysteem waardoor de Entreetoets dubbelop is.
 
Verkeer
De kinderen maken in april het theoretische verkeersexamen. In het voorjaar ontvangt u hierover meer informatie.
 
Vieringen
Net als vorig schooljaar hebben we een aantal vieringen voor de groepen 1 t/m 8. De klas komt een aantal keer per jaar aan de beurt om een voordracht te doen voor de school. Dit om de talenten van de kinderen te stimuleren en ontwikkelen en te leren presenteren voor een groep. De kinderen kunnen een groepsoptreden, een individueel optreden of een optreden in een kleine groep laten zien/horen. Te denken valt aan: presentatie van een gemaakt project, toneel, dans, zang, muziekinstrument, voorlezen of iets anders dat je graag wilt laten zien. Ouders zijn van harte uitgenodigd om bij de viering te komen kijken.
 
Activiteiten dit schooljaar voor groep 7
 • Theoretisch verkeersexamen (april 2017)
 • Schoolschaatsen
 • Mediamasters
 • Kinderpostzegels
 • Vieringen (zie kalender voor exacte data)
 • Scholenproject 'Leven met een handicap'
 • Grote rekendag
 • Nationale buitenlesdag 
Samenwerking met ouders
Ieder kind is er één, maar samen met meerdere kinderen vormen we een groep. Als leerkracht moeten we zowel met het individuele kind als met de groep rekening houden. Zodoende kan het voorkomen dat een bepaald kind net iets anders benaderd wordt of andere opdrachten krijgt te verwerken.
De leerkracht zal dan ook altijd eerlijk en open zijn tegen kinderen én tegen ouders. De leerkracht hoopt dat kinderen en hun ouders dat ook tegen de leerkracht zijn.
 
We vragen om uw kind zoveel mogelijk zaken die te maken hebben met de lessen en huiswerk, zelf te laten oplossen. Hiermee beoogt de leerkracht de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van uw kind te bevorderen.
Mocht er zich een ernstig probleem voordoen, kom daar dan gerust over praten. Samen proberen we dan een oplossing te zoeken. Uitgangspunt is daarbij altijd dat het kind gebaat is bij de oplossing. Daarbij kijken we naar het individuele kind, maar verliezen we zeker niet het belang van de andere kinderen uit het oog.