De MedezeggenschapsRaad.

Wat is en doet de Medezeggenschapsraad.
Een school is een leefgemeenschap van mensen. Op elke school worden beslissingen genomen, die direct te maken hebben met het onderwijs dat daar wordt gegeven. Bij het nemen van deze beslissingen moet rekening worden gehouden met het belang van alle betrokkenen.

Onze school valt onder het Edu-Ley, dat eindverantwoordelijk is voor de beslissingen die worden genomen. Het schoolbestuur en de schooldirectie nemen beslissingen niet alleen, maar in overleg. Schoolbestuur en directie voeren overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) en luisteren naar de argumenten die de MR naar voren brengt.

De MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit omdat méér scholen onder hetzelfde bestuur vallen en er dus ook méér medezeggenschapsraden zijn. De GMR behandelt alléén aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle, bij ons bestuur behorende, scholen.

Rol van de MR:

  • De MR heeft een informerende rol, dat wil zeggen dat de MR zich op de hoogte dient te stellen van de gang van zaken in en rond school.
  • De MR dient deze informatie te verzamelen en te beoordelen.
  • De MR zal naar aanleiding van deze gegevens een advies of instemming uitbrengen aan het bevoegd gezag van de school.
  • De MR evalueert de voortgang van lopende projecten.

Eigen e-mail adres:
Als u vragen en/ of opmerkingen heeft die de MR aangaan kunt u die voortaan mailen naar:

mr@deregenboog-goirle.nl.

Natuurlijk kunt u de MR-leden ook persoonlijk aanspreken.

Advies- en instemmingsrecht
De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Volgens de wet kent de MR twee rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR, al dan niet gevraagd, geeft (b.v. vakantieregelingen). Beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, kan het bestuur niet zonder toestemming van de MR nemen. Voor welke beslissingen de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft is vastgelegd in de WMS en in het medezeggenschapsreglement.

Vergaderingen zijn openbaar
Eén van de taken, die de wet aan de MR oplegt, is de openheid aan de school te bevorderen. Daarom zijn de besprekingen van de MR openbaar. In het Jaarrooster staat welke onderwerpen besproken worden. Alleen in bepaalde gevallen kan de voorzitter besluiten achter gesloten deuren te vergaderen. Bent u geïnteresseerd? Kom dan eens kijken! Het tijdstip van vergaderingen en de agenda wordt vooraf, via het Regenboognieuws gemaakt. Na de vergadering kunt u de notulen (zodra deze zijn vastgesteld) hier ook nalezen.

Vergaderdata MR tijdens het schooljaar 2018-2019
Op avonden beginnen om 19.30 uur;

*donderdag 20 juni 2019De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende mensen:

Namens het team:       Ilse Beunen
                                       Mandy Aerts
                                       Anita van Ostayen
Namens de ouders:     Bob van Assouw
                                       Martijn Goossens
                                       Danielle Lamers
                                    
Als directeur en adviseur is ook Frans Haarbosch bij de vergaderingen betrokken. Hij sluit op uitnodiging van de MR aan.

Op deze pagina kunt U verder de agenda's en de notulen van de vergaderingen van de MR inzien.
Agenda's worden zo tijdig mogelijk voor de vergadering geplaatst, notulen worden geplaatst zodra ze definitief zijn.
Wilt U een document inzien dan volstaat het om op de titel van het document te klikken.

MR-reglement 

         
2018 - 2019
notulen 1 oktober 2018
notulen 22 november 2018
notulen 17 januari 2019
notulen 21 februari 2019

agenda 11 april  2017 - 2018
notulen 14 - 9 - 2017
notulen 24 - 10- 2017
notulen 21 - 11 - 2017
notulen 25 - 1 - 2018
notulen 13 - 3 - 2018
notulen 15 -5-2018
jaarverslag 2017-2018


2016-2017


Notulen 5-10-2016      
Notulen 17-11-2016
Notulen 20-12-2016    
Notulen 18-1-2017
Notulen 14-3-2017          
Notulen 19-4-2017     
Notulen 19-5-2017                     
Notulen 4-7-2017

Jaarverslag 2016-2017

2015-2016

Notulen 14-10-2015      
Notulen 24-11-2016
Notulen 20-1-2016        
Notulen 08-03-2016
Notulen 18-5-2016                    
Notulen MR 12-7-2016

Jaarverslag 2015-2016