De MedezeggenschapsRaad.

Wat is en doet de Medezeggenschapsraad.
Een school is een leefgemeenschap van mensen. Op elke school worden beslissingen genomen, die direct te maken hebben met het onderwijs dat daar wordt gegeven. Bij het nemen van deze beslissingen moet rekening worden gehouden met het belang van alle betrokkenen.

Onze school valt onder het SKBG (Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle), dat eindverantwoordelijk is voor de beslissingen die worden genomen. Het schoolbestuur en de schooldirectie nemen beslissingen niet alleen, maar in overleg. Schoolbestuur en directie voeren overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) en luisteren naar de argumenten die de MR naar voren brengt.

De MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit omdat méér scholen onder hetzelfde bestuur vallen en er dus ook méér medezeggenschapsraden zijn. De GMR behandelt alléén aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle, bij ons bestuur behorende, scholen.

Rol van de MR:

 • De MR heeft een informerende rol, dat wil zeggen dat de MR zich op de hoogte dient te stellen van de gang van zaken in en rond school.
 • De MR dient deze informatie te verzamelen en te beoordelen.
 • De MR zal naar aanleiding van deze gegevens een advies of instemming uitbrengen aan het bevoegd gezag van de school.
 • De MR evalueert de voortgang van lopende projecten.

Eigen e-mail adres:
Als u vragen en/ of opmerkingen heeft die de MR aangaan kunt u die voortaan mailen naar:

mr@deregenboog-goirle.nl.

Natuurlijk kunt u de MR-leden ook persoonlijk aanspreken.

Advies- en instemmingsrecht
De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Volgens de wet kent de MR twee rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR, al dan niet gevraagd, geeft (b.v. vakantieregelingen). Beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, kan het bestuur niet zonder toestemming van de MR nemen. Voor welke beslissingen de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft is vastgelegd in de WMS en in het medezeggenschapsreglement.

Vergaderingen zijn openbaar
Eén van de taken, die de wet aan de MR oplegt, is de openheid aan de school te bevorderen. Daarom zijn de besprekingen van de MR openbaar. In het Jaarrooster staat welke onderwerpen besproken worden. Alleen in bepaalde gevallen kan de voorzitter besluiten achter gesloten deuren te vergaderen. Bent u geïnteresseerd? Kom dan eens kijken! Het tijdstip van vergaderingen en de agenda wordt vooraf, via het Regenboognieuws gemaakt. Na de vergadering kunt u de notulen (zodra deze zijn vastgesteld) hier ook nalezen.

Vergaderdata MR tijdens het schooljaar 2017-2018
Op wisselende avonden om 20.00 uur;

 • dinsdag 14 september 2017
 • dinsdag 24 oktober 2017
 • donderdag 23 november 2017
 • dinsdag 12 december 2017
 • donderdag 18 januari 2018
 • dinsdag 13 maart 2018
 • donderdag 19 april 2018
 • dinsdag 15 mei 2018
 • dinsdag 19 juni 2018


De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat in het schooljaar 2016-2017 uit de volgende mensen:

Namens het team:       Ilse Beunen
                                       Mandy Aerts
                                       Anita van Ostayen
Namens de ouders:     Bob van Assouw
                                       Fanny Möhlmann 
                                       Jeroen Straathof (GMR-afgevaardigde)

                                    
Als directeur en adviseur is ook Frans Haarbosch bij de vergaderingen betrokken. Hij sluit op uitnodiging van de MR aan.

Op deze pagina kunt U verder de agenda's en de notulen van de vergaderingen van de MR inzien.
Agenda's worden zo tijdig mogelijk voor de vergadering geplaatst, notulen worden geplaatst zodra ze definitief zijn.
Wilt U een document inzien dan volstaat het om op de titel van het document te klikken.

MR-reglement 

         
2016-2017

Notulen 5-10-2016                      Notulen 17-11-2016

Notulen 20-12-2016                    Notulen 18-1-2017

Notulen 14-3-2017                      Notulen 19-4-2017     

Notulen 19-5-2017                      Notulen 4-7-2017

2015-2016

Notulen 14-10-2015                   Notulen 24-11-2016

Notulen 20-1-2016                     Notulen 08-03-2016

Notulen 18-5-2016                     Notulen MR 12-7-2016

Jaarverslag 2015-2016

2014-2015

Notulen 1 september 2014         Notulen 8 december 2014          

Notulen 9 februari 2015              Notulen 13 april 2015                 

Notulen 2 juni 2015                      Notulen 06-07-2015

2013/2014

Notulen 26 augustus 2013          Notulen 30 september 2013        

Notulen 9 december 2013          Notulen 10 februari 2014          

Notulen 16 april 2014                  notulen 16-06-2014               

2012/2013

Notulen 10 juni 2013