Waar De Regenboog voor staat

De missie van De Regenboog

De Regenboog is een actieve basisschool waar kinderen zich spelend en lerend ontwikkelen. Leerkrachten willen samen met ouders voorwaarden scheppen zodat kinderen hun mogelijkheden      ten volle kunnen benutten. De volgende kernwaarden vormen de basis van ons handelen:
 
Betrokkenheid:
Betrokkenheid ontstaat door voor iedereen een luisterend oor te hebben, meevoelen met de ander, samenwerken, elkaar helpen, verbonden zijn, initiatief tonen, actief meedoen en meedenken.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen betrokken zijn op hun eigen leerproces, zich betrokken voelen bij het leerproces van de groep en dat zij zich betrokken voelen bij het welzijn van medeleerlingen en zich daarvoor ook actief willen inzetten.
 
Groei:
Groei ontstaat door aan te sluiten op het welbevinden van iedereen binnen onze school en leerlingen ruimte en vertrouwen geven te kunnen groeien.
We willen met name dat onze leerlingen het plezier in leren ervaren; het plezier om samen te leren, met elkaar en van elkaar. Het plezier van een succeservaring, het plezier van iets zelf te kunnen: zo ontstaat groei in hun ontwikkeling
 
Verantwoordelijkheid:
Verantwoordelijkheid ontstaat door de ander ruimte te geven zichzelf te ontwikkelen.
Wij willen bij kinderen de verantwoordelijkheid ontwikkelen voor hun eigen talenten, motivatie en ontwikkeling.
In ons team leren we met elkaar en van elkaar. We geven vorm aan gedeeld leiderschap en aan gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Samen met de ouders als partner zijn we verantwoordelijk voor de kinderen.
 
 
        De visie van De Regenboog

Onze slogan is:

Samen maken we elkaar sterker!
 
Op basisschool De Regenboog heerst een klimaat waar iedereen zich veilig voelt en maken we de onderlinge verwachtingen van zowel leerlingen als leerkrachten naar elkaar duidelijk. Wij gaan respectvol met elkaar om, waarbij leerkrachten een voorbeeldrol vervullen.  De school gaat uit van verschillen tussen mensen en komt maximaal tegemoet aan de drie basisbehoeften van kinderen: de behoefte aan waardering van anderen (relatie), geloof in eigen kunnen (competentie) en drang zelfstandig te willen handelen (autonomie).
Vanuit bovenstaande drie basisbehoeften geven we vorm aan de kernwaarden betrokkenheid, groei en verantwoordelijkheid: kinderen leren niet alleen van de leerkracht maar ook van en met elkaar.
 
Samenwerken en samen leren is belangrijk
Dit betekent voor kinderen dat er veel gewerkt wordt met coöperatieve werkvormen (zie 2.5). Leerkrachten zijn veel met elkaar in gesprek en willen bij elkaar in de klas kijken om van elkaar én met elkaar te leren. Ouders komen de school in en werken op allerlei niveaus samen met kinderen en leerkrachten.
 
De Regenboog is een Kanjerschool
Dit houdt in dat de school vanaf groep 1 t/m groep 8 werkt met de Kanjermethode, met deze methode werken we aan een veilig leer- en leefklimaat en leren we kinderen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 
 
De Regenboog is een katholieke school
Wij proberen dit uit te dragen in onze dagelijkse omgang met elkaar. Wij respecteren ieders godsdienst of levensbeschouwing. We laten de kinderen in ons onderwijsaanbod kennismaken met verschillende godsdiensten en culturen. We leren hen respect te hebben voor mensen met een andere achtergrond.
 
De Regenboog is een kindvriendelijke school
Dit betekent voor ons dat …
  • kinderen geleerd wordt samen te werken en om te gaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • er duidelijke regels voor de kinderen zijn. Structuur geeft veiligheid
  • er rekening wordt gehouden met verschillen in aanleg, tempo en karakter tussen kinderen
  • leerkrachten over inlevingsvermogen beschikken en elk kind de aandacht geven die het verdient
 
De Regenboog is een oudervriendelijke school
Dat betekent voor ons dat …
  • veel waarde wordt gehecht aan een goed contact met ouders
  • wij rekening houden met invloeden vanuit de maatschappelijke omgeving waarin de school staat
  • wij openstaan voor de mening van ouders
  • uw mening wordt meegenomen bij besluitvorming
  • ouders kunnen participeren in het onderwijs
  • We werken met ouders samen op basis van gelijkwaardigheid, betrokkenheid, vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid