Waar De Regenboog voor staat

De missie van De Regenboog

Basisschool de Regenboog is een school, waar kinderen zich spelend en lerend kunnen ontwikkelen. We bieden eigentijds onderwijs waarbij aan de totale ontwikkeling van elke leerling en teamlid wordt gewerkt. We hebben respect voor authenticiteit en diversiteit. We zijn betrokken naar elkaar, bij het eigen leerproces, het proces in de klas en alles in en rondom de school.
 
Onze slogan is: Samen maken we elkaar sterker.

Kernwaarden van de Regenboog:
Betrokkenheid en motivatie

Betrokkenheid ontstaat door voor iedereen een luisterend oor te hebben, meevoelen met de ander, samenwerken, elkaar helpen, verbonden zijn, initiatief tonen, actief meedoen en meedenken.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen betrokken zijn bij hun eigen leerproces, zich betrokken voelen bij het leerproces van de groep en dat zij zich betrokken voelen bij het welzijn van medeleerlingen en zich daarvoor ook actief willen inzetten.
Samen met de ouders als partner zijn we verantwoordelijk voor de kinderen.
 
Groei en persoonlijkheidsontwikkeling
Groei ontstaat door er voor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt binnen onze school. We geven leerlingen ruimte en vertrouwen om te kunnen groeien. We willen vooral dat onze leerlingen het plezier in leren ervaren; het plezier om samen te leren, met en van elkaar. Het plezier van een succeservaring, het plezier van iets zelf te kunnen: zo ontstaat groei in hun ontwikkeling.
 
Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Eigenaarschap ontstaat door de ander te stimuleren om zichzelf te ontwikkelen en eigen initiatieven te nemen. Wij willen bij kinderen de verantwoordelijkheid ontwikkelen voor hun eigen talenten, motivatie en ontwikkeling.
Ons team heeft ook eigenaarschap, doordat we gedeeld leiderschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. We leren mét elkaar en ván elkaar.
 
Welbevinden en veiligheid
Welbevinden is de basis van waaruit mensen zich ontwikkelen. Welbevinden zegt iets over hoe het met je gaat. Het ontstaat wanneer de situatie tegemoet komt aan de drie basisbehoeften: de behoefte aan waardering van anderen (relatie), geloof in eigen kunnen (competentie) en drang zelfstandig te willen handelen (autonomie).
  
 
      De visie van de Regenboog
 
Wanneer onze leerlingen De Regenboog verlaten, zijn het leerlingen die door middel van toekomstgerichte vaardigheden, goed in de huidige en veranderende wereld kunnen functioneren.
Onze leerlingen zijn betrokken bij hun eigen leerproces en zijn gemotiveerd om aan hun ontwikkeling te werken. Ze hebben zicht op welke basisvaardigheden ze beheersen, weten waaraan ze willen werken en nemen initiatieven om hier aan te werken. Ze leren kritisch te kijken en te denken. Ze hebben (of nemen) meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Het zijn zelfstandige, autonome nieuwsgierige, onderzoekende denkers en doeners.
 
Pijlers voor ons onderwijs:
 
Basisvaardigheden taal ( lezen en schrijven) en rekenen
Deze vaardigheden zijn de basis voor de verdere ontwikkeling van kinderen op school en bepalen in grote mate het succes van kinderen in hun verdere leven.

Wereldburgerschap: opleiden tot wereldwijze, kritische denkers
Samen met elkaar werken aan een betere wereld; leerlingen ontwikkelen tot zelfbewuste, kritische burgers. Hiervoor is kennis nodig van wereldoriëntatie, talen, maatschappijleer, filosofie en cultuur. We bieden deze vakken aan in samenhang.
 
Toekomstgerichte vaardigheden
In ons onderwijs willen we aandacht besteden aan houding en vaardigheden die leerlingen voorbereiden en toerusten op een veranderende wereld. We werken in ons aanbod aan: Logica, abstract denken, nieuwsgierig denken, innovatief denken en creatief denken. We willen leerlingen ruimte geven in hun eigen ontwikkeling, om vanuit eigen ideeën en interesses aan een thema te werken. Verder willen we leerlingen leren hun activiteiten te plannen, leren samen te werken en leren initiatieven te nemen in hun eigen leerprocessen.
 
Gezondheid: sport, beweging, expressie en voeding
Bassischool De Regenboog is een gezonde school. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen bewegen en sporten. De school is een plaats waar leerlingen ervaringen kunnen opdoen zoals sportiviteit, omgaan met tegenslagen, leren doorzetten, goed met elkaar om leren gaan, grenzen verleggen, het naleven van regels en afspraken. Een gezonde levenswijze aanleren. Kortom een gezonde geest in een gezond lichaam.

 
De Regenboog is een Kanjerschool
Dit houdt in dat de school vanaf groep 1 t/m groep 8 werkt met de Kanjermethode, met deze methode werken we aan een veilig leer- en leefklimaat en leren we kinderen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 
 
De Regenboog is een katholieke school
Wij proberen dit uit te dragen in onze dagelijkse omgang met elkaar. Wij respecteren ieders godsdienst of levensbeschouwing. We laten de kinderen in ons onderwijsaanbod kennismaken met verschillende godsdiensten en culturen. We leren hen respect te hebben voor mensen met een andere achtergrond.
 
De Regenboog is een kindvriendelijke school
Dit betekent voor ons dat …
  • kinderen geleerd wordt samen te werken en om te gaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • er duidelijke regels voor de kinderen zijn. Structuur geeft veiligheid
  • er rekening wordt gehouden met verschillen in aanleg, tempo en karakter tussen kinderen
  • leerkrachten over inlevingsvermogen beschikken en elk kind de aandacht geven die het verdient
 
De Regenboog is een oudervriendelijke school
Dat betekent voor ons dat …
  • veel waarde wordt gehecht aan een goed contact met ouders
  • wij rekening houden met invloeden vanuit de maatschappelijke omgeving waarin de school staat
  • wij openstaan voor de mening van ouders
  • uw mening wordt meegenomen bij besluitvorming
  • ouders kunnen participeren in het onderwijs
  • We werken met ouders samen op basis van gelijkwaardigheid, betrokkenheid, vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid