De MR

De MR

De MedezeggenschapsRaad.

Wat is en doet de Medezeggenschapsraad.
Een school is een leefgemeenschap van mensen. Op elke school worden beslissingen genomen, die direct te maken hebben met het onderwijs dat daar wordt gegeven. Bij het nemen van deze beslissingen moet rekening worden gehouden met het belang van alle betrokkenen.
Onze school valt onder het Edu-Ley, dat eindverantwoordelijk is voor de beslissingen die worden genomen. Het schoolbestuur en de schooldirectie nemen beslissingen niet alleen, maar in overleg. Schoolbestuur en directie voeren overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) en luisteren naar de argumenten die de MR naar voren brengt.
De MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit omdat méér scholen onder hetzelfde bestuur vallen en er dus ook méér medezeggenschapsraden zijn. De GMR behandelt alléén aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle, bij ons bestuur behorende, scholen.
Rol van de MR:

  • De MR heeft een informerende rol, dat wil zeggen dat de MR zich op de hoogte dient te stellen van de gang van zaken in en rond school.
  • De MR dient deze informatie te verzamelen en te beoordelen.
  • De MR zal naar aanleiding van deze gegevens een advies of instemming uitbrengen aan het bevoegd gezag van de school.
  • De MR evalueert de voortgang van lopende projecten.
Eigen e-mail adres:
Als u vragen en/ of opmerkingen heeft die de MR aangaan kunt u die voortaan mailen naar:
mr@deregenboog-goirle.nl.
Natuurlijk kunt u de MR-leden ook persoonlijk aanspreken.

Advies- en instemmingsrecht
De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Volgens de wet kent de MR twee rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR, al dan niet gevraagd, geeft (b.v. vakantieregelingen). Beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, kan het bestuur niet zonder toestemming van de MR nemen. Voor welke beslissingen de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft is vastgelegd in de WMS en in het medezeggenschapsreglement.

Vergaderingen zijn openbaar
Eén van de taken, die de wet aan de MR oplegt, is de openheid aan de school te bevorderen. Daarom zijn de besprekingen van de MR openbaar. In het Jaarrooster staat welke onderwerpen besproken worden. Alleen in bepaalde gevallen kan de voorzitter besluiten achter gesloten deuren te vergaderen. Bent u geïnteresseerd? Kom dan eens kijken! Het tijdstip van vergaderingen en de agenda wordt vooraf, via het Regenboognieuws gemaakt. Na de vergadering kunt u de notulen (zodra deze zijn vastgesteld) hier ook nalezen.

Vergaderdata MR tijdens het schooljaar 2020-2021
Op avonden beginnen we om 19.30 uur;
* 3 september 2020
* 8 oktober 2020
* 19 november 2020
* 14 januari 2021
* 4 maart 2021
* 22 april 2021
* 1 juli 2021


De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit de volgende mensen:

Namens het team:         Pieter Mandemakers (Secretaris) 
                                       Tessa Diederen
                                       Susanne Kennes
Namens de ouders:       Martijn Goossens (voorzitter)
                                        Bob van Assouw
                                        Danielle Lamers
                                    
Als directeur en adviseur is ook Frans Haarbosch bij de vergaderingen betrokken. Hij sluit op uitnodiging van de MR aan. 

Op deze pagina kunt U verder de agenda's en de notulen van de vergaderingen van de MR inzien.
Agenda's worden zo tijdig mogelijk voor de vergadering geplaatst, notulen worden geplaatst zodra ze definitief zijn.
Wilt u een document inzien dan volstaat het om op de titel van het document te klikken.
 
Notulen MR 3 september 2020
Notulen MR 8 oktober 2020